ขอนแก่นจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ

687

ขอนแก่นจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 จังหวัดขอนแก่นจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ขึ้น ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้มาร่วมในงานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ไทย ลาว จีน เวียดนาม ที่มีความสวยงาม

ซึ่งภายในงานมีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยโรงเรียนเมทนีดล ชุดการแสดง “เมทนีดล รำลึกขอนแก่น สืบสาน หม่อนไหม สายใยผืนผ้าไทยแห่งแผ่นดิน”การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชมรมนักศึกษาลาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดการแสดงฟ้อนรำข้าวเหนียว เสียงแคน  ฟ้อนรำวงลาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ชุดการแสดงนางฟ้าอวยพร การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดย สมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนามชุดการแสดง “Vietnamese Discovery Show”  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยขอนแก่น ชุดการแสดงหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมพันมือ สองสาวน้อยสิบสองปันนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชมรมนักศึกษาลาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดการแสดง เต้นบาสโลป  ร้องเพลง 2 บทเพลง

ในการจัดงานครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้เยาวชนประชาชนได้ เรียนรู้สึบสานรักษาและต่อยอดเอกลักษณ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปและงานประเพณีเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างหลากหลายกระจายทั่วทุกจังหวัดโดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองต่างๆสำหรับปี พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่นมีอายุครบ 222 ปีประกอบกับวันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปีที่สภาหัตถกรรมโลกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ที่หน่วยงานภาคส่วนต่างๆได้ช่วยกันผลักดันให้เกิดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดขอนแก่น สร้างสรรค์ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นคือแคนแก่นคูน

  ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ระดมกันทุกพื้นที่ในการส่งเสริมการทอผ้าลายประจำจังหวัดขอนแก่นให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้สนใจอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังมีงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญคืองานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงความเป็นจังหวัดขอนแก่นเสียงแคนดอกคูนโดยมีการเป็นเอกลักษณ์และมีผ้าลายแคนแก่นคูนเป็นภูมิปัญญาด้านภาพทรงคุณค่ายิ่งสมควรที่พวกเราทุกคนต้องร่วมชื่นชมยินดีและสร้างความตระหนักในการร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ถึงอนุชนรุ่นหลัง

โครงการจัดแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ก็ได้เชิญชวนให้ทุกคน มาเที่ยวงานประเพณีเทศกาลไหมนานาชาติ เพื่อเป็นการร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่ต่อไป

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น