รมว.พลังงาน คาดโทษเจ้าหน้าที่รับสินบนโรงไฟฟ้าชุมชน

149

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่อีสานตอนบน ประกาศกร้าว คาดโทษหนักเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนโรงไฟฟ้าชุมชน

                   วันที่ 4 ก.พ. 63 ห้องประชุมเสียงแคน ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการรายงาน แนวทางการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โรงไฟฟ้าชุมชน และนโยบายด้านพลังงานอื่นๆ จากพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการพลังงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟัง

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประชาชนและผู้ประกอบการ ให้การตอบรับ นโยบายพลังงานดังกล่าวเป็นอย่างดี เนื่องจากนโยบายของกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมโรงไฟฟ้า ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นการพลิกมิติด้านพลังงานคร้ังสำคัญ ตอบโจทย์ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเป็นเข้าถึงพลังงานได้ โดยนอกจากจะมีส่วนช่วยยกระดับให้ชุมชนได้เป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้จำหน่ายไฟได้เองแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาปากท้อง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการย้ายถิ่น ฐาน สามารถเพิ่มการลงทุนในพื้นที่ได้อีก เช่น การปลูกพืชพลังงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมท้ังลดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 จากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง ซึ่งในท้ายที่สุดทาให้ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นท้ังด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ

                เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและอยากเห็นผลสำเร็จร่วมกันระหว่าง ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าและชุมชน คาดว่ารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดต้ังโรงไฟฟ้าชุมชนจะแล้ว เสร็จประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้และคาดว่าจะมีคาขอเกินเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานวางไว้ ซึ่งโจทย์หลักคือประโยชน์ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถขายวัตถุดิบ ทางการเกษตรต่างๆ เป็นรายได้ ลดการเผา ลดปัญหา PM 2.5 ได้ด้วย อีกทั้งยังทาเป็นเชื้อเพลิงอัด แท่งได้อีก เชื่อว่าพืชพลังงานที่จะทามาใช้ในโรงไฟฟ้าจะต้องสร้างรายได้ต่อไร่ต่อปีที่มากกว่าเดิม อย่างแน่นอน เป็นเกษตรพันธสัญญากับโรงไฟฟ้า ปลูกแล้วรับซื้อกันไปได้ถึง 20 ปีเป็นอย่างน้อย

               ท้ังนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาเนินงานร่วมกันกับชุนชน พร้อมย้ำว่า “หากมี เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จะลงโทษสถานหนัก และขอให้ ผู้สนใจร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวให้ด้วย.

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น