พาณิชย์ขอนแก่นส่งผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ สู่ตลาดระดับโลก

460

พาณิชย์ขอนแก่นส่งผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ สู่ตลาดระดับโลก ในงานแสดงสินค้านานาชาติ ชูสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ดักแด้ จิ้งหรีดกระป๋อง หวังส่งออกทั่วโลก

ที่อาคาร Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับนานาชาติในประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง :TASTE OF CENTRAL E-SAN Pavilion ภายในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX World of Food Asia 2019) โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือ และผลักดันสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางพัฒนาสู่สากลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย ตาม“โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่ตั้งเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” และก้าวไปสู่ “เกษตรบริการ หรือธุรกิจเกษตร” ที่มีการใช่นวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย

สำหรับ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบด้วย 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแกลาง คือจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ในการแสดงสินค้าอาหารในครั้งนี้มีผู้ประกอบการนำสินค้ามาแสดงจำนวน 16 ราย และนิทรรศการแนะนำและประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ ทางท่องเที่ยว และโลจิสต์ติกส่” ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดเนื่องจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมีภูมิภาคที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการบริการ

เป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญอันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจครอบคลุมนโยบายและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS-EC) 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ และไทยโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและภูมิภาคประสงค์ที่จะให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุน

รับทำเว็บขอนแก่น, รับทำเว็บไซต์ขอนแก่น